Szanowni Członkowie Izby,

Zarząd Izby Gospodarczej Europy Środkowej działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Izby zwołał na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) na godz. 12:30 Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 ul. Legnicka 65, we Wrocławiu.
W przypadku braku quorum w I terminie, II termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.45. Powiadamiając o powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu. Poniżej znajduje się proponowany porządek obrad.

Jednocześnie pragnę serdecznie zaprosić do udziału w dalszej części spotkania, która ma na celu promocję członków i umożliwienie nawiązania nowych kontaktów handlowych. Obecnie w Izbie zrzeszonych jest prawie 200 członków, co daje szerokie możliwości kooperacji. W związku z powyższym od godziny 13:30 odbędzie się business mixer w trakcie którego każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować swoją firmę, jak również przeprowadzić rozmowy biznesowe jednocześnie korzystając z pysznego poczęstunku.

Jeżeli chcecie Państwo w sposób szczególny zaprezentować swoją firmę jest taka możliwość !
W terminie do 15 czerwca pierwsze 10 firm, które zgłosi zainteresowanie promocją swojej firmy uzyska możliwość wystawienia się na specjalnie przygotowanych stoiskach. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem biuro@iges.pl z tytułem „promocja”.

W imieniu Zarządu Izby serdecznie zapraszam,

Łukasz Osiński
Prezes Izby

Harmonogram spotkania:

Godz. 12:30 – 13:30 Walne Zgromadzenie Członków

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016
  6. Sprawozdanie finansowe Izby za rok 2016
  7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby i głosowanie nad przyjęciem absolutorium
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

13:30 – 14:30 Business Mixer – przedstawienie firm (każdy uczestnik 60 sekund: imię i nazwisko, numerek, przedmiot działalności)

14.30 – 15:00 poczęstunek oraz bezpośrednie rozmowy biznesowe

Prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności do dnia 20 czerwca 2016 na adres biuro@iges.pl

Zapraszamy !