Stwórzmy lepsze możliwości na pracę dolnośląskiej młodzieży - ukonczony


Izba Gospodarcza Europy Środkowej będąca partnerem projektu wraz z Semper Avanti (lider) realizowała projekt pt. „Stwórzmy lepsze możliwości na prace dolnośląskiej młodzieży” (w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Głównym celem projektu było dostosowanie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy w województwie dolnośląskim w zakresie aktywizacji edukacyjno ­- zawodowej osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. osób z kategorii NEET) i nie są zarejestrowani w PUP, do potrzeb tych osób, ich możliwości i zainteresowań oraz z uwzględnieniem analizy dolnośląskiego rynku pracy, poprzez zaangażowanie w formie partnerstwa w ramach projektu, różnych interesariuszy działających lokalnie i regionalnie w obszarze rynku pracy oraz wspólne wypracowanie jednego kompleksowego zestawu rekomendacji, które poprawią dotarcie do jak najszerszej liczby osób z grupy docelowej Osi I PO WER oraz formułowanie kryteriów w konkursach na aktywizację powyższej grupy docelowej, w okresie 15.06.2016 r. 31.12.2016 r.

Prace Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji odbywały się w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. W ramach rekrutacji wyłonione zostały 24 podmioty, które podpisały uroczyście treść porozumienia w trakcie konferencji zawiązującej partnerstwo w dniu 31.08.2016 r.Informacje podstawowe o projekcie:

  termin realizacji: 15.06 – 31.12.2016 r.

  całość budżetu: 244 252,75 zł

  harmonogram realizacji - zobacz

  Liczba konferencji – 7 (początkowa, 5

      regionalnych,upowszechniająca)

  Liczba spotkań grup roboczych – 24 spotkania po 4 godz. w

      ramach 4 obszarów i 4 tematów.

ETAP 1 – Rekrutacja do 28.08.2016 r. Dokumenty rekrutacyjne:

  Formularz Rekrutacyjny

  Regulamin partnerstwa

ETAP 2 – Konferencja zawiązująca partnerstwo na rzecz wypracowania rekomendacji – 31.08.2016 w Centrum Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu od godz. 11.00

  Treść porozumienia

  Notatka

  Prezentacja 31.08.16

ETAP 3 – spotkania grup roboczych odbyły się w terminach zgodnych z harmonogramem

Ideą projektu było zaangażowanie podmiotów reprezentujących różne obszary związane z rynkiem pracy, aby stworzone rekomendacje były jak najbardziej kompleksowe i dostosowane do potrzeb. W tym niezwykle ważny był głos pracodawców w zakresie problemów, wyzwań, ograniczeń i innych zagadnień związanych z zatrudnieniem osób młodych. Głównym celem spotkań było stworzenie podstaw rekomendacji dot. poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz udoskonalenia jakości świadczonych w tym zakresie usług przez instytucje rynku pracy. Ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy NEET tj, osób nieuczących się oraz nie podejmujących pracy zawodowej.

ETAP 4 – przygotowanie końcowe rekomendacji

Wersja końcowa rekomendacji do pobrania - Rekomendacje

ETAP 5 – organizacja spotkania podsumowującego projekt oraz zaprezentowanie rekomendacji

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 miało miejsce spotkanie mające na celu zaprezentowanie wniosków i rekomendacji projektu. Spotkanie odbyło się w Wydziale Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Łąkowe 8 we Wrocławiu.