Czym jest IGEŚ?

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest siecią porozumień, kontaktów, wspólnych działań kreowanych bezpośrednio przez członków.

Nasze działania są odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie...

Prowadzimy działalność nie pobierając od członków opłat za przystąpienie ani składek członkowskich .
Dla naszych członków budujemy sieć kontaktów pozwalającą na współpracę z wieloma podmiotami. Izba to również różne usługi w jednym miejscu.

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest:

organizacją pozarządową - jesteśmy zarejestrowani w Krajowym

    Rejestrze Sądowym, w rejestrze stowarzyszeń, fundacji i innych

    organizacji społecznych i zawodowych od 03 listopada 2014 r.;

samorządem gospodarczym – reprezentujemy interesy naszych

    członków w kontaktach z administracją samorządową i państwową;

zrzeszeniem przedsiębiorców – dotychczas ponad 200 podmiotów

    zdecydowało się podpisać deklarację członkowską;

koordynatorem klastrów – z naszej inicjatywy postały w maju
     2015 r. cztery klastry;

realizatorem projektów – aplikujemy o środki na realizację

    projektów wspierających przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy

    regionu, ale również rozwój edukacji zawodowej;

siecią kontaktów – dla naszych członków nawiązujemy współpracę

    z różnymi podmiotami, Izba ma podpisane kilkanaście porozumień

    partnerskich, np. z Bankiem Peako S.A., Wyższą Szkołą Bankową i

    Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o.


Dla naszych członków budujemy sieć kontaktów pozwalającą na współpracę z wieloma podmiotami. Izba to również różne usługi w jednym miejscu.

Dołącz do nas
Zrzeszenie w Izbie jest bezpłatne, aby zostać członkiem należy pobrać deklarację, następnie wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy, odesłać na adres office@cecc.ngo

Misja


Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzeszeniem przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i nawiązywaniem nowych kontaktów w gospodarce wolnorynkowej z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zadaniem Izby jest tworzenie partnerstw pomiędzy firmami w zakresie lokalnym oraz międzynarodowym. Dzięki kontaktom, wiedzy, doświadczeniu i sprzyjającemu środowisku, możemy dostarczać naszym partnerom usług na najwyższym poziomie. Budujemy systemy, w ramach których realizujemy projekty, zapewniamy dostęp do nowych klientów, rozwiązań finansowych, prawnych i administracyjnych do kooperacji na każdym poziomie rozwoju.
Działania Izby Gospodarczej Europy Środkowej kierowane są do wszystkich branż istniejących w przestrzeni gospodarczej. Dołączyć do nas mogą firmy bez względu na kraj pochodzenia czy wielkość. Wspólnie z nimi tworzymy warunki do zarządzania, internacjonalizacji i wzrostu biznesu.