Logo IGES

Decyzją Zarządu Izby w dniu 25.08.2017 r. powołano Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Europy Środkowej. Osobą odpowiedzialną ze strony Zarządu Izby za działania i prace Sądu został mec. Wojciech Malicki - Członek Zarządu IGEŚ. Jako prowadzącego powołano radcę prawnego Rafała Adamusa.

Sądownictwo arbitrażowe jest uznanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów. Szybkość postępowania, poufność, fachowe przygotowanie arbitrów, oszczędność czasu i pieniędzy - to argumenty najsilniej przemawiające za arbitrażem gospodarczym. Sąd Arbitrażowy może prowadzić również mediacje gospodarcze.
Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż odznacza się większą prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Działa jednoinstancyjnie, w oparciu o jasne zasady. Strony sporu wspólnie wyznaczają arbitrów i godzą się na ich wyrok. Od wyroku zapadłego w postępowaniu przed sądem polubownym nie przysługuje odwołanie.
Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny. Jesteś stroną konfliktu lub po prostu chcesz zasięgnąć informacji lub porady ?
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Izby – office@cecc.ngo

pobierz regulamin