dokumenty z harmonogramami

NOWY REGIONALIZM GOSPODARCZY

Data publikacji: 20/12/2023

Sekwencja zdarzeń ostatnich 36 miesięcy zwiększyła dynamikę zmian, które kształtują nowy globalny rynek i rzeczywistość usługowo towarową w Polsce. Wymuszona przez pandemię Covid-19 transformacja cyfrowa, do tego zmiana łańcuchów dostaw, przewartościowanie kapitału ludzkiego, to tylko odprysk tego jak, wielka rywalizacja USA-Chiny czy wojna w Ukrainie i ostatnio Izraelu wpłynęły na rzeczywistość. W nowej konstelacji uwydatniła się i urosła rola organizacji handlowych, które stały się forpocztą zmiany. Dzięki wsparciu firmy mogą przyspieszyć integrację, maksymalizować wzrost i osiągnąć zrównoważony rozwój, mając rzeczywistą świadomość oczekiwań regulatora i podmiotów działających na rynku. CECC - Izba Gospodarcza Europy Środkowej zrzesza przedstawicieli wszystkich branż obecnych na rynku będąc jednocześnie największym integratorem rynków w regionie.

Skokowy wzrost kapitału, jaki realizuje się za pośrednictwem CECC, to wypadkowa skali i efektywności myślenia o przyszłości rynków, w tym głębokie zastosowanie cyfryzacji w procesie integrowania uczestników rynku. Tylko na polu krajowym to dziś ponad 500 podmiotów, mogących aktywnie i bezpłatnie korzystać ze wsparcia Izby. W najbliższym czasie takich uczestników będzie w zasadzie nieograniczona liczba po wprowadzeniu cyfrowego bazaru usług i towarów stanowiącego pierwszą na świecie oś połączenia izb handlowych z całego regionu i świata wschodu. Równolegle do rozwoju i innowacji CEEC dostarcza podmiotom tradycyjny wachlarz wsparcia tj. cykliczne spotkania biznesowe, edukacje i serwis w zakresie rozliczania i pozyskiwania finansowania. Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest siecią porozumień, kontaktów i wspólnych działań kreowanych bezpośrednio przez członków. Uczestniczy w sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz sieci iMove, która zakłada rozwój systemu kształcenia zawodowego, w oparciu o ponadnarodową współpracę na rzecz lepszego dopasowania kompetencji osób pracujących i uczących się do potrzeb rynku pracy.

JEDWABNY SZLAK ZACZYNA SIĘ W EGO

Kto przyłączy dziś dalekowschodni boom gospodarczy do krwiobiegu zachodniej Europy, wygra najbliższe dwadzieścia, może trzydzieści lat. Szczególną pozycję mają tutaj polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się u zbiegu chińskiej nowej drogi i aktywnie rozwijającej się osi północ-południe, od Skandynawii po Baku. Niemniej okoliczności nie są łatwe. Konieczność zwiększenia zdolności strefy euro do łagodzenia niedoborów dostaw i utraty miejsc pracy. Brak przywództwa gospodarczego, produkcyjnego i strategicznej autonomii na najważniejszych rynkach Europy Środkowej. Niedostateczny poziom świadomości i wiedzy. Brak wiedzy i narzędzi umożliwiających zminimalizowanie ryzyka. Wreszcie wysokie koszty audytów, doradztwa w obszarze zapewnienia zgodności. Powodują, że przedsiębiorcy bez systemowego wsparcia mogę nie pokonać tych barier. Dostrzegając tę szanse, CECC rozwija cyfrową platformę wymiany handlowej opartą o pięć wartości. Po pierwsze, dostęp do informacji. Dzięki wielu ekspertom zaangażowanym w proces firmy otrzymają dostęp do najnowszych informacji branżowych, zasobów i innowacyjnych możliwości. Po drugie, zautomatyzowane łączenie kontrahentów. Dzięki sztucznej inteligencji, procesom kojarzeń stron firmy szybko znajdą optymalnego kontrahenta. Po trzecie, bezpieczeństwo przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniu EGO zaangażowane strony będą miały dostęp do skutecznego, uproszczonego i nieobarczonego ryzykiem rynku transakcji. Ponadto, łatwy dostęp do produktów i usług oraz redukcja kosztów Dzięki informatyzacji i skupieniu w jednym market place firmy ograniczą wydatki na m.in. transport i logistykę, ubezpieczenia prawne, a przede wszystkim koszt czasu pracy.

GOSPODARKĘ NAPĘDZI WODÓR EHI

Wodór jest optymalnym rozwiązaniem energetycznym w obszarach trudnych do dekarbonizacji. Zalety wodoru obejmują eliminację emisji w celu poprawy jakości powietrza w regionie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych; wodór zmniejsza emisje CO2, cząstek stałych i NOx w porównaniu z silnikami spalinowymi. Wysiłkiem CECC powstał European Hydrogen Institute (EHI), w następstwie potrzeby do stworzenia poważnej alternatywy dla biznesu, który musi pioniersko wytyczać szlaki w tym obszarze. Przedsiębiorcy muszą odpowiedzieć na rosnący udział OZE w miksie energetycznym. Ponadto europejski plan FIT for 55 i realizacja strategii UE opartej na dużym udziale wodoru jako nośnika energii, musi zostać uwzględniona w średniookresowych planach rozwoju przemysłu. W tym wszystkim nie pomaga brak regulacji prawnych, standardów i instytucji certyfikujących. Brak ekosystemu i brak spójnych powiązań prawnych i instytucjonalnych. Brak jest również gotowości przemysłu na wdrożenie technologii opartej na wodorze.
CECC prowadzi certyfikację oraz uzyskuje dla firm zezwolenia w zakresie: elektrolizerów, ogniw paliwowych, wodorowych magazynów energii, stacji tankowania wodoru. Eksperci izby prowadzą ocenę bezpieczeństwa systemów wodorowych: stacji tankowania, farm elektrolizerów, farm ogniw paliwowych, systemów magazynów energii. Izba świadczy profesjonalne usługi dla branży technologii wodorowych: analizy wymagań dla pracowników, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy. CECC to również profesjonalne usługi w zakresie: analiz bezpieczeństwa HAZOP, ochrony przeciwwybuchowej, badań i analiz rynku technologii wodorowych, funduszy UE, przygotowania i wsparcia w zakresie aprobat instalacji wodorowych, oceny technologii.

ESG, PIERWSZĄ BARIERĄ WEJŚCIA

Regulatorzy konsekwentnie przenoszą na firmy i biznes odpowiedzialność za marko nieszczęścia świata. W świetle publikacji naukowych ESG jest ważne dla przemysłu, ponieważ pomaga rozwiązywać problemy, takie jak zmiana klimatu, niedobór zasobów i nierówności społeczne, które wpływają na jego zdolność do efektywnego funkcjonowania – o ile ta filozofia pozostawia przestrzeń do dyskusji, tak przepisy stają się bezlitosne i bez rzetelnego przygotowania do prowadzenia działalności w zrównoważonym świecie, nie będzie możliwe skorzystanie z szans jakie rysują się przed przedsiębiorcami. Do wyzwań należy powszechny brak wiedzy firm o filozofii raportowania zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Brak jest również wiedzy o sposobie wdrożenia raportowania w firmach. Ponadto ograniczony jest dostęp do informacji o istniejących obowiązkach i wymogach prawnych oraz toczących się procesach legislacyjnych. Działania CECC zmierzają do popularyzacji fundamentów rzetelnego raportowania ESG, wykazania zagadnień praktycznych, omówienia otoczenia regulacyjnego, identyfikacji łańcucha wartości, analizy obszaru środowiskowego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Wyrazem tych zmian jest wprowadzona przez Unię Europejską nowa Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), mającą na celu wzmocnienie ram prawnych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG). Jest to odpowiedź na pojawienie się nowego trendu, zgodnie z którym inwestorzy, banki i zarządzający aktywami oczekują od firm raportowania dodatkowych informacji niefinansowych, dotyczących kwestii środowiskowych (E - environment), społecznych (S - social) oraz związanych z ładem korporacyjnym (G – governance) – czyli ESG. Wdrożenie nowego wymogu raportowania ESG będzie dotyczyło - już od 2024 – pierwszej grupy dużych firm. Jednak nowa koncepcja raportowania niefinansowego, wymusza pośrednio raportowanie ESG przez wszystkie przedsiębiorstwa będące kontrahentami dużych firm – jako działające w tzw. łańcuchu wartości (dostaw).

ESG dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców stanie się dużym wyzwaniem na kolejnych kilka lat. Każdy podmiot będzie musiał przeanalizować prowadzoną działalność w aspekcie wpływu na obszary: środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego. Na tej podstawie konieczne będzie zgromadzenie danych oraz informacji, przygotowanie strategii działań oraz cykliczne raportowanie ESG zgodnie z przyjętymi standardami ESRS. ESG to jednak nie tylko nowy obowiązek, ale także szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Firmy, które będą w stanie wykorzystać ESG do pokazania swojej wartości w ramach współpracy z dużymi firmami, na pewno mogą sporo zyskać w na polu lokalnej i europejskiej konkurencji. Działania CECC zmierzają do popularyzacji raportowania ESG. Uruchamiamy działania dzielenia się wiedzą i budowania świadomości wśród przedsiębiorców. Pomagamy w zrozumieniu otoczenia regulacyjnego dot. nowego raportowania niefinansowego. Dzielimy się praktycznymi doświadczeniami oraz pomagamy firmom w uruchomieniu działań ESG w ich organizacjach. Jako Izba mamy przekonanie, że dobre przygotowanie i sprawne dostosowanie się do wymogów ESG, będzie procentować na wiele lat!

Izba prowadzi dla firm ocenę wdrożonych systemów ESG, pomaga w integrowaniu sprawozdawczość finansowej z niefinansową. Wspiera w prawidłowym wdrożeniu procesów w firmie, wskazaniu narzędzi dopasowanych do konkretnej działalności, czy dopasowaniu raportowania do wymogów inwestorów. W CECC firmy dotrą do profesjonalnych usługi w zakresie: oceny ryzyka ESG i due diligance, weryfikacji ESG i potwierdzania raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju, weryfikacji instrumentów finansowych, takich jak zielone obligacje, ocena w ramach Equator Principles.

CECC współrealizuje projekt VET4GREEN w konsorcjum organizacji reprezentujących takie państwa jak m.in. Somalia, Kamerun, Szwecja, Polska. Projekt odpowiada na potrzeby dostawców VET i interesariuszy w afrykańskim sektorze zielonej energii. Prowadząc szereg działań związanych z regionalizacją. Przedsięwzięcie usprawnia codzienną prace uczestniczących w nim organizacji afrykańskich poprzez dostarczanie wiedzy i budowanie potencjału w zakresie dwóch globalnych scenariuszy: transformacji energetycznej i gospodarce o obiegu zamkniętym.

NOWY REGIONALIZM

To hasło, które odnosi się do zmiany zbiorowego postrzegania miejsca, roli i możliwości jaką mogą odegrać podmioty gospodarcze w nowo kształtującym się świecie. CEEC jako integrator biznesu łączy w sobie cechy tradycyjnej izby handlowej i think tanku, który otwiera drogę dla optymalizacji i rozwoju biznesu zarówno z poziomu krajowego jak i dla firm działających regionalnie. Idee Nowego Regionalizmu widać w wyżej wspomnianym projekcie Vet4Green. Głównymi ideami działań są: Usprawnienie codziennej pracy dostawców VET i interesariuszy działających w sektorze zielonej energii w krajach afrykańskich. Rozbudowane systemy prognozowania umiejętności wzmocnią zdolność tych organizacji do identyfikowania braków w umiejętnościach, analizowania przyszłych potrzeb szkoleniowych i opracowywania lepszych programów VET dostosowanych do wymagań rynku pracy w sektorach odnawialnej energii. Więcej o projekcie można przeczytać na : https://vet4green.eu/. Nowy Regionalizm To przyszłość rozwoju biznesu w Polsce i brama łącząca dwie największe osie możliwości w kształtującej się rzeczywistości handlowej – dodaje Łukasz Osiński, prezes CECC.