Results of National Training Sessions and other Achievements of the Partecipative Energy Project

Data publikacji: 15/01/2024

[ENG] 📢 We invite you to read the results of recent tests nationwide online training and other significant achievements as part of the "PARTICIPATORY ENERGY" project, which we share in this project newsletter ⬇ ⬇ ⬇ .

📌 The aim of this 20-month initiative, supported by the European Union, is to promote workers' participation in preventing and resolving conflicts during the restructuring of the energy sector in five key countries: Poland, Bulgaria, Portugal, Serbia and Spain.

[PL] 📢 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odbytych w ostatnim czasie ogólnokrajowych szkoleń on-line oraz innymi znaczącymi osiągnięciami w ramach projektu „ENERGIA PARTYCYPACYJNA“, którymi dzielimy się w niniejszym newsletterze projektowym ⬇ ⬇ ⬇ .

📌 Celem niniejszej 20-miesięcznej inicjatywy, wspieranej przez Unię Europejską, jest promowanie udziału pracowników w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów podczas restrukturyzacji sektora energetycznego w pięciu kluczowych krajach: Polska, Bułgaria, Portugalia, Serbia i Hiszpania.