Projekt "Participative Energy"

Data publikacji: 21/07/2023

Izba Gospodarcza Europy Środkowej realizuje w partnerstwie międzynarodowym projekie pod nazwą “PARTICIPATIVE ENERGY: Increasing employee involvement in conflict prevention and resolution during energy sector restructuring”. 

Projekt PARTICIPATIVE ENERGY ma na celu realizację prawa pracowników do informacji i konsultacji, ułatwienie ich udziału i uczestnictwa w nich w sektorze energetycznym poprzez badanie przyczyn z tym związanych. Projekt powstał z uwagi na fakt, że w krajach objętych projektem nadal występują z tym problemy. Jednym z efektów projektu będzie opracowanie Metodologii Zapobiegania Konfliktom, która powstanie na bazie krajowych raportów z analizy przypadków. Celem prowadzonych działań jest budowanie potencjału partnerów społecznych,  wzmocnienie dialogu pracownik-pracodawca poprzez Okrągły Stół, Szkolenia Online, Międzynarodowe Konferencje i inne działania upowszechniające; rozpowszechnianie produktów i rezultatów projektu wśród grup docelowych.

W ramach tego projektu w dniach 22 i 23 maja odbyło się spotkanie partnerów, którego celem było podsumowanie prac w ramach fazy badawczej projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z newsletterem krótko podsumowującym obrady Partnerstwa (w wersji polskojęzycznej oraz anglojęzycznej) oraz publikację podsumowującą całość prowadzonych badań.