Polityka prywatności

Polityka prywatności 

  • Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:
  • do rodzaju jakich usług ma zastosowanie;
  • jakie dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem strony iges.pl oraz w jakim celu je przetwarzamy;
  • jakie prawa przysługują każdemu Użytkownikowi korzystającemu z naszej strony;
  • jak zrealizować swoje uprawnienia. 

Jeżeli po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności będziesz miał jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych – skontaktuj się z nami. Informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz w zakładce KONTAKT, na końcu tego dokumentu.

Na początek kilka zasad, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych. Zasady te wynikają z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych – pisząc o tym, chcemy abyś wiedział, że jesteśmy świadomi obowiązków jakie na nas ciążą w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a tym samym, że stanowią one dla nas fundament w planowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania danymi osobowymi.
Korzystając z naszej strony internetowej pod adresem www.iges.pl masz możliwość wyświetlania, przeglądania oraz pobierania informacji:
- dotyczących Izby, tego czym się zajmujemy, kto zasiada we władzach Izby, a także informacje o naszych członkach;
- o aktualnych wydarzeniach, które organizujemy, współorganizujemy lub o tych które dopiero co się odbyły;
- o naszej działalności, w tym realizowanych projektach, prowadzonych mediacjach, sądzie arbitrażowym (informacje te znajdziesz w zakładce DZIAŁALNOŚĆ)
Za pośrednictwem strony możesz także nawiązać z nami kontakt – możesz zrobić to wchodząc w zakładkę KONTAKT, gdzie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, za pośrednictwem którego będziemy mogli się z Tobą skontaktować oraz o wpisanie wiadomości (proszę pamiętaj, że sam decydujesz o tym, jakie dane i jak szczegółowe przekażesz nam w ten sposób. Proszę pamiętaj jednak, że zbyt ogólne informacje czy dane albo ich brak może uniemożliwić nam podjęcie oczekiwanych przez Ciebie działań lub też nawiązanie z Tobą kontaktu). 

Treści dostępne na stronie mogą być także wyświetlane w języku angielskim. By zmienić język należy wejść w ostatnią zakładkę wskazującą na język wyświetlanych treści.
Na naszych stronach mogą znajdować się także linki do innych stron internetowych – zwykle naszych członków, partnerów czy do wydarzeń, które wspólnie z nimi organizujemy lub w których współuczestniczymy. Jeżeli zdecydujesz się nacisnąć w taki link – zostaniesz przekierowany do nowej strony. Proszę pamiętaj, że od tego momentu przestaje obowiązywać niniejsza Polityka prywatności, a zaczyna obowiązywać podmiotu, do którego przekierowanie prowadziło. Wchodząc na stronę internetową zostaje wyświetlony Ci komunikat o stosowaniu plików cookies. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w Polityce plików cookies.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane? Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, o jakiej mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO oraz przesłanek określonych w treści art. 7, 15-21 RODO określone prawa:
- prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących – co to oznacza dla Ciebie? Oznacza to, że masz prawo wiedzieć, jakie dane, w jakim celu i jak długo przetwarzamy oraz uzyskać inne informacje, które mamy obowiązek Ci przekazać zgodnie z art. 15 RODO. Obowiązek ten oznacza także, że na Twoje żądanie mamy obowiązek dostarczyć Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy na Twój temat. Co do zasady kopię z takimi danymi prześlemy Ci drogą elektroniczną, chyba że w kierowanym do nas żądaniu wskażesz, że chcesz ją otrzymać w innej postaci. Przekazanie pierwszej takiej kopii jest nieodpłatne, zaś za każdą kolejną możemy obciążyć Cię opłatą administracyjną. 
- prawo do sprostowania danych niekatulanych lub uzupełnienia danych – jeżeli z jakichś względów Twoje dane są niepoprawne wówczas na Twój wniosek zmienimy je, tak aby były aktualne.  
- prawo do usunięcia danych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz żądać od nas, abyśmy usunęli Twoje dane, które zgromadziliśmy. Czy zawsze będziemy mogli to uczynić? Będziemy zobowiązani to zrobić w każdym przypadku opisanym w treści art. 17 RODO. 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przeniesienia danych osobowych – jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. Oznacza to, że jeżeli wystąpisz do nas z takim prawem wówczas przekażemy Ci Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Przysługuje Ci także prawo do tego, aby żądać od nas przesłania takich danych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe do wykonania. 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w każdym przypadku, gdy takie przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
- prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu objętym treścią zgody, w dowolnym momencie możesz ją wycofać Co w takim przypadku? Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu na jaki wyraziłeś nam zgodę. Oczywiście, wszelkie przetwarzanie danych, które prowadziliśmy na tej podstawie, przed momentem wycofania zgody, będzie zgodne z prawem. 

Jak zrealizować te prawa? 
To proste. Masz kilka możliwości. Wybierz tą, która jest dla Ciebie najdogodniejsza.
- złóż wniosek o realizację konkretnego prawa przesyłając go na adres siedziby administratora, czyli nas: Izby Gospodarczej Europy Środkowej, pl. św. Macieja 5 lok. 33, 50-244 Wrocław
- wypełniając formularz dostępny na stronie i przesyłając go do nas poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij”.
- możesz też skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail, na adres dane.osobowe@iges.pl
Proszę pamiętaj, że w każdym przypadku, gdy uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa lub doszło do naruszenia przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego skargę. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o tym, jak wnieść skargę znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl
Zanim to uczynisz zachęcamy do tego, abyś się z nami skontaktował – chętnie udzielimy odpowiedzi i wyjaśnimy sprawę. Czynimy wszelkie starania, by należycie i zgodnie z prawem chronić Twoje dane osobowe. 
Czy Twoje dane mogą być udostępnione innym podmiotom? 
Twoje dane chronimy, co oznacza, że nie udostępniamy ich nikomu, jeżeli nie znajduje to podstawy prawnej w przepisach prawnych oraz charakterze i celu, dla którego mają być przekazane. W każdym takim przypadku dane takie są udostępniane w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo. Zatem kiedy takie sytuacje mogą mieć miejsce? Na przykład w przypadku, gdy będziemy musieli doręczyć Ci przesyłkę, wówczas podanie Twoich danych adresowych będzie niezbędne dostawcy, za pośrednictwem którego będziemy chcieli ją przesłać.
Dane możemy też udostępnić, gdy otrzymamy na to Twoją zgodę. W niektórych przypadkach obowiązek udostępnienia Twoich danych osobowych organom państwowym będzie wynikał wprost z przepisów prawnych. 

Czyje dane jeszcze przetwarzamy i w jakim celu?
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w związku z realizacją statutowych zadań Izby Gospodarczej Europy Środkowej. 
- przetwarzamy dane członków IGEŚ – organizacji, które w związku z wypełnieniem deklaracji członkowskiej wystąpiły o przyjęcie ich w poczet członków. W tym zakresie możemy przetwarzać nie tylko dane osobowe organizacji będących osobami fizycznymi w rozumieniu przepisów RODO, ale także osób, które uprawnione są do reprezentowania organizacji i składania w ich imieniu oświadczeń woli. Dane podane przez członków będziemy przetwarzać na potrzeby utrzymania kontaktu w celu informowania ich o sprawach związanych z członkostwem oraz jeżeli wyrażą zgodę będziemy przesyłać im także konkretne informacje lub podejmować określone działania zgodnie z zakresem wyrażonej zgody;
- przetwarzamy dane wolontariuszy, którzy w ramach organizowanego wolontariatu wspierają nas w realizacji celów statutowych Izby;
- przetwarzamy dane osób zasiadających w Zarządzie Izby w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych – rejestracyjnych i innych nałożonych przez przepisy prawne, a także w związku z realizacją bieżących spraw Izby;
- przetwarzamy dane osób, które kontaktują się z nami np. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub kierując wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail, którymi się posługujemy. Dane te przetwarzamy na potrzeby obsługi sprawy w związku z którą następuje kontakt;
- przetwarzamy dane osób fizycznych, które zawierają z nami umowy lub dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów, z którymi zawieramy umowy. Dane te przetwarzamy na potrzeby zawarcia i wykonania umowy;
- przetwarzamy dane osobowe pracowników firm, z którymi zawarliśmy umowy w celu kontaktowania się z nimi na potrzeby wykonania umowy;
- przetwarzamy dane osób, które kierują do nas wnioski o realizację praw przysługujących im zgodnie z przepisami prawnymi. Dane te będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych, o jakich mowa w przepisach prawnych z zakresu danych osobowych;
- przetwarzamy dane osób, które wyraziły chęć otrzymywania od nas wiadomości typu newsletter na temat prowadzonej przez nas aktywności, projektach itd.;
- przetwarzamy dane pracowników oraz osób, z którymi współpracujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej - w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych;
- przetwarzamy dane osobowe osób, które kontaktują się z nami poprzez portale społecznościowe, na których posiadamy konta, np. dane zamieszczone w komentarzach do zamieszczanych przez nas postów, czy dane zamieszczone w kierowanych do nas wiadomościach w komunikatorach internetowych, w których też możemy posiadać założone konto;
- przetwarzamy dane osobowe osób, które zadeklarowały udział w organizowanych przez nas przedsięwzięciach, jak np. konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, webinarach itd., w tym m. in. wizerunek utrwalony na fotografiach, filmach.
- w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu archiwizujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych oraz zobowiązań ciążących na nas z tytułu zawartych umów lub realizacji zadań statutowych;
- niektóre z powyższych danych musimy przetwarzać, ponieważ wymóg taki nakładają na nas przepisy obowiązującego prawa.
Co do zasady nie gromadzimy danych szczególnej kategorii, jednak na potrzeby realizacji określonych zadań statutowych może się zdarzyć, że będziemy je przetwarzać. W Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji określonego celu, do wypełnienia obowiązku prawnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających np. z zawartych z nami umowami lub innymi zdarzeniami prawnymi. Danych osobowych nie przekazujemy poza UE, nie profilujemy danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że w związku z realizacją poszczególnych celów statutowych i podejmowanymi w tym zakresie działaniami będzie zachodziła konieczność przekazania lub udostępnienia danych poza granice UE/EOG. W każdym takim przypadku Izba podejmie działania mające na celu, aby dane te zostały przekazane zgodnie z przepisami prawnymi, w tym przy zastosowaniu odpowiednich lub właściwych zabezpieczeń. Skąd mamy dane osobowe? Jeżeli danych nie otrzymaliśmy od Ciebie, mamy je z firmy, z którą zawarliśmy umowę, a z którą współpracujesz jako pracownik, współpracownik. Twoje dane możemy mieć także od instytucji państwowych, których jesteś pracownikiem, a z którymi współpracujemy przy realizacji naszych celów statutowych.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale czasami może być niezbędne do podjęcia określonych działań, np. do zawarcia umowy, udzielenia odpowiedzi, zapisania się do newslettera itd. 

Nasze dane kontaktowe:
Izba Gospodarcza Europy Środkowej
ul. METALOWCÓW, nr 25, lok. 18,
54-156 Wrocław, Polska
e-mail w sprawie danych osobowych: dane. osobowe@iges.pl
iges.pl