Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Izby i kierunki strategiczne izby

Data publikacji: 29/05/2023

Szanowni Członkowie serdecznie zapraszam, Zarząd Izby Gospodarczej Europy Środkowej zaprasza  na walne  zgromadzenie  członków w dniu 15 czerwca  2023 roku. Miejsce: Ossolineum,  Informuję, że ze Pierwszy termin o godzinie 10.00, w przypadku braku kworum druga termin na godzinę 10.15.

Proponowany  porządek  zgromadzenia:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  2. Zatwierdzenie porządku obrad
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022
  5. Sprawozdanie finansowe Izby za rok 2022
  6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Izby
  7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby i głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewidywany czas części oficjalnej około 10- 15 minut

Część nieoficjalna przewidziana na dwie godziny 
Część networkingowa - możliwość zwiedzania ossolineum

Prezentacji strategii działań izby na rok 2023
Prezentacja systemu marketplace izby EGO.NGO
Biznes 4.0 skuteczny networking.